Klienti

Do DÚM jsou umisťováni chlapci ve věku 15 – 18 let s ukončenou povinnou školní docházkou. Právním podkladem pro umístění je rozhodnutí soudu o předběžném opatření, ústavní výchově nebo ochranné výchově.

Do našeho zařízení přicházejí chlapci, kteří jsou označováni jako nepřizpůsobiví, obtížně vychovatelní, asociální a společnost ohrožující. A to nejčastěji z následujících důvodů: záškoláctví, nerespektování osoby rodičů, učitelů a jiných autorit, útěky z domova, experimentování s drogou, alkoholem, hrou na automatech, závadové party, prostituce, začínající trestné činnosti, sociálních důvodů, nezájemu rodičů.

Jde o mladistvé, kteří se ve svém životě dostali, ať už vlastním či cizím přičiněním, do obtížné situace. Sami ji nedokáží zvládnout, jsou jí ohrožováni a poškozováni. Tím se vymykají vlivu a kontrole svého okolí, přestávají naplňovat požadavky, nároky a normy společnosti. Často je jejich jednání nebezpečné a ohrožující pro ně samotné i pro jejich okolí.

Příjímání klienta

Do DÚM jsou chlapci zpravidla přijímáni po předchozí dohodě s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Při nástupu zajišťuje první kontakt s nezletilým sociální pracovnice, která poskytne klientovi a jeho doprovodu základní informaci o průběhu pobytu. Od doprovodu klienta zároveň převezme dokumentaci a zkontroluje úplnost požadovaných dokladů. Tuto první intervenci za přítomnosti doprovodu považujeme za velmi důležitou, protože tím předcházíme možnosti manipulace s důvody umístění (ze strany klienta).

Vstupní rozhovor s novým klientem neprodleně provede etoped nebo psycholog ústavu. Rozhovor je zaměřen na uvolnění napětí, vyvolaného přijetím do ústavní péče, klient je dále seznámen s problematikou ústavního umístění, vnitřním řádem zařízení, možnostmi svého dalšího vzdělávání. Rozhovor je zaměřen i na ověření anamnestických údajů, na sociální vývoj chlapce, na průběh školní docházky, apod.

Po vstupním rozhovoru si přebírá chlapce zdravotní sestra, která provádí základní zdravotní vyšetření, v odůvodněných případech provede testy na přítomnost návykových látek.

Poté vychovatel ve službě provede soupis ošacení a věcí, které si nezletilý do zařízení přinesl. Švadlena ústavu zajistí základní oděvní vybavení nového chlapce. Vychovatel začlení klienta do výchovné skupiny podle počtu dětí ve výchovných skupinách, přidělí mu lůžko a dvě osobní skříňky, zajistí uložení vlastního i ústavem svěřeného ošacení. Seznam oděvních součástí při příchodu do DÚM, Evidence základního oděvního vybavení, případně Seznam ztrát jsou součástí osobní dokumentace nezletilého.

Součástí této dokumentace je i Osobní list, do kterého odborný pracovník (etoped, psycholog) zaznamená poznatky, získané ze vstupního rozhovoru. Je-li chlapec přijímán v nočních hodinách, ve dnech pracovního volna nebo klidu, provede základní vstupní rozhovor a vybavení základním ošacením (pohotovostním balíčkem) odborný vychovatel ve službě. Vstupní rozhovor a zdravotní vyšetření dle výše uvedených pravidel, následně provádějí určení pracovníci.

Na komplexním vyšetření klienta v průběhu pobytu se podílejí psycholog, etoped, sociální pracovnice, zdravotní sestra, pedagogičtí pracovníci (vychovatelé, učitelé, odborní instruktoři), kteří svá zjištění a výsledky pozorování zaznamenávají do Osobního listu. Vychovatelé výchovných skupin v rámci pedagogické rady (každý druhý čtvrtek) provedou průběžné hodnocení, průběžný a konečný závěr, který do uvedeného listu písemně zpracují. Podle potřeby zajišťuje DÚM odborná vyšetření dětí v lékařských zařízeních.

Důležitou součástí, výstupem diagnostické práce, všech odborných pracovníků, je individuální „plán rozvoje osobnosti“ každého dítěte.

Klient nesmí být při příchodu pod vlivem drog! Pokud se tak stane, je okamžitě odeslán na detoxikační jednotku. Diagnostický ústav jej do své péče přebírá po absolvování detoxu.

Propouštění klienta

Propustit dítě je možné pouze při ukončení platnosti soudního rozhodnutí. Dítě mladší 18 let se předává osobám odpovědným za výchovu nebo jiným osobám uvedených v rozhodnutí, na jehož základě dochází k propuštění dítěte. Těmto osobám se předají věci, které jsou ve vlastnictví dítěte.

Přemístění klienta

Výsledky diagnostické práce odborných pracovníků jsou předmětem návrhů na výchovné postupy a na přemístění jednotlivých klientů. Návrhy se projednávají na konferenci (každý druhý čtvrtek) za účasti všech odborných pracovníků. Závěry jsou zaznamenány do Knihy porad. Rozhodnutí o umístění klienta do výchovného ústavu, dětského domova, popř. jiného zařízení vydává soud.

Umístění nezletilého v novém zařízení se účastní pověřený pracovník DÚM za přítomnosti pracovníka příslušného VÚ, DD. Společně s klientem je novému zařízení předána základní dokumentace, jejíž součástí je komplexní diagnostická zpráva. Komplexní diagnostická zpráva obsahuje závěrečné zprávy sociální pracovnice, psychologa, etopeda, učitele (diagnostické třídy) a zdravotní sestry.

Informace pro rodiče

Potřebné doklady a dokumenty pro nástup do DÚM

 • Soudní rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo ústavní
 • výchovy s vyznačenou vykonatelností
 • Lékařské potvrzení o aktuálním zdravotním stavu dítěte staré maximálně
 • tři dny
 • (bez těchto dvou dokladů není možné klienta přijmout!!)
 • Osobní list mladistvého (OSPOD)
 • Zdravotní dokumentace (výpis)
 • Očkovací průkaz
 • Kartička pojištěnce
 • Rodný list
 • Občanský průkaz
 • Poslední vysvědčení a poslední vysvědčení ze ZŠ
 • Léky a rozpis jejich užívání
 • Kontakt na ošetřujícího lékaře

Oblečení a osobní věci

Klient má ze zákona nárok na plné zaopatření, omezte prosím především oblečení a osobní věci pouze na nezbytně nutné (DÚM má velmi omezené skladovací prostory)

 • Jedna sada oblečení na ven (vycházky apod.)
 • Spodní prádlo
 • Ponožky
 • Brýle (možno také sluneční)
 • Hygienické potřeby (ne však ve skleněném obalu)
 • Sportovní boty
 • Hodinky (na vlastní riziko klienta)

Studijní materiály

Pokud klient stále studuje, přineste prosím dostupné studijní materiály, v rámci DÚM fungují diagnostické třídy a naši pedagogové jsou schopni s klienty pracovat na samostudiu tak, aby klient mohl dále pokračovat ve školní docházce.