Adiktologická péče

Kontejner

Kontejner je název pro program v našem zařízení, který je zaměřený na primární prevenci. Smyslem je zachytit rizikovou skupinu problémových uživatelů návykových látek formou krátkodobého intervenčního programu a zabránit tak či zmírnit progresi potenciálního problémového vývoje. Název Kontejner se nám zdá vhodný, jelikož je to místo, kam můžeme zahodit vše nepotřebné a nežádoucí, což je přesně to, oč na Kontejneru běží. Tento program funguje v DÚM již od dubna 2018. Koná se jednou týdně a současným realizátorem je od roku 2022: Mgr. Bedřich Doležal.

Před zařazením chlapce do skupiny je vždy nutné individuálně zhodnotit přínos účasti na skupině. S každým chlapcem pro to probíhá před skupinové interview. Naše cílová skupina je poté charakteristická svou různorodostí. Kvůli dynamické povaze zařízení se také stále mění seskupení účastníků. Z toho důvodu není možné s chlapci pracovat zcela stejně, jakoby tomu bylo s terapeutickou skupinou motivovaných klientů v běžné léčbě. Při tvorbě programu se pro to snažíme být flexibilní, vycházíme z konkrétní skladby chlapců a reagujeme na jejich aktuální potřeby.

Samotné setkání se vždy skládá z uvítání nových členů, seznámení se s pravidly skupiny a představení témat dne. Chlapci se mohou vyjádřit ohledně svých pocitů v komunitě a navrhnout svá témata. Poté následuje řízená diskuse a společné aktivity. Na skupině můžou chlapci otevřeně hovořit o svých problémech zejména spojených s užíváním návykových látek. Důležité je vytvořit bezpečné prostředí pro sdílení. Díky tomu je pak možné lépe docílit možnosti zbavení se neproduktivních myšlenek, nezdravých postojů, návyků či nevhodných vzorců chování a nahradit je postoji a vzorci, které vedou ke zdravějšímu životnímu stylu. Chlapci se zde také učí přijímat a respektovat názory druhých a vzájemně si dávat zpětnou vazbu zdravým způsobem. Mezi často probíraná témata ve skupině patří důvody pro užívání drog, edukace ohledně drog, fáze změny přístupu k užívání drog, prevence relapsu, vztahy, nelátkové závislosti a práce s emocemi. Do programu jsou zařazeny také různé nápomocné společné aktivity. Do nich patří například rozličná dramatická cvičení (horké křeslo, sochy s emocemi, debata o negativním myšlení apod.), nácvikové aktivity (zvládání stresu, nácvik odmítacích strategií asertivního jednání, budování pozitivního sebehodnocení apod.), dále také spolčené výtvarné techniky, sportovní a relaxační aktivity, hudební a taneční aktivity a mnoho dalšího. Ke konci setkání jsou s chlapci probírány jejich krátkodobé a dlouhodobé cíle, rozhoduje se o tématech k příštímu setkání, pak už jen následuje krátká reflexe a vzájemné rozloučení.

Více informací o adiktologické péči poskytované v našem zařízení naleznete v odkaze níže:

Systém péče o klienty ohrožené závislostí v DÚM