Povinně zveřejňované informace

Vnitřní řád DÚM

Oznamování protiprávního jednání ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937

Organizační schéma DÚM

Výroční zpráva DÚM za rok 2022/2023

Sazebník úhrad za poskytování informací

Zřizovací listina DÚM

Zřizovací listina DÚM – změna (2010)

Preventivní program 2023-2024

ŠVP

Informace týkající se odvolání:

Nadřízeným správním orgánem ředitele Diagnostického ústavu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení lze podat  prostřednictvím Diagnostického ústavu k nadřízenému správnímu orgánu. Odvolací lhůta činí 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí podle § 24 odst. 3 písm. b) až f) nemá odkladný účinek.

Stížnosti podle zákona č. 109/2002 Sb.:

V souladu s ustanovením § 20 odst. 1 písm. i) zákona č. 109/2002 Sb. má dítě (nezletilá osoba zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilá osoba do 19 let) umístěné ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy právo obracet se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně – právní ochrany, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž DÚM postupuje:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
  • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona.
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
  • Vyhláška č. 438/2006 Sb.,Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění č. 244/2011 Sb., č. 124/2014 Sb., č. 198/2015 Sb.
  • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.