Preventivní program pro ZŠ a SŠ

Preventivní program pro ZŠ

V DÚM jsme připravili program primární prevence, v jehož rámci navštěvujeme se skupinou našich klientů 8.-9. třídy základních škol. Žáci ZŠ mají možnost se svými vrstevníky diskutovat o jejich životě a důvodech, které je přivedly do DÚM. Za přínos pro naše chlapce považujeme skutečnost, že se učí tyto důvody formulovat a jsou konfrontování se svými postoji. Učiteli ZŠ i samotnými žáky je tento projekt hodnocen velmi příznivě. Je o něj ze strany základních škol zájem, chceme v něm i v letošním roce pokračovat.

Tento projekt by mohl inspirovat i jiná školská zařízení k obdobné činnosti v jejich regionu.

Cíle projektu

Koncepce vzájemného potkávání má za cíl v prvé řadě nabídnout klientům prostor pro reflexi některých svých činů spojenou s náhledem na vlastní budoucnost.

Klíčové aktivity

Příprava programu pro školu – v rámci diagnostické třídy v DÚM si každá skupina klientů připravuje sama program setkání se studenty. Výběr jednotlivých účastníků, kteří prostřednictvím svého životního příběhu poukazují na možná rizika vzniku problémového chování, je realizován na základě dobrovolné spolupráce mezi příslušným vychovatelem a mladistvými. 

Setkání se studenty a žáky– účastníci sedí společně v kruhu a diskutují o celé problematice. Z diagnostického ústavu se vždy účastní 4-5 klientů spolu s dvěma pedagogickými pracovníky. Cílovými posluchači jsou žáci druhého stupně základních škol nebo studenti středních škol. Struktura setkání je rozložena do třech na sebe navazujících částí. Debatu střídavě moderují přítomní zaměstnanci DÚM spolu s klienty.

První část je uvedena otázkou „Co je to pasťák?“.  Žáci ZŠ formou brainstormingu hledají odpověď. Zde je dán prostor zejména žákům, kteří postupně sdělují své odpovědi. Jeden z nejčastějších názorů žáků druhého stupně základních škol směřuje k označení diagnostického ústavu jako „ vězení pro mladistvé“ či „ nápravného zařízení pro mládež“.

Druhou část označuje otázka „ Za co se člověk do pasťáku může dostat?“. Zde se pole nápadů žáků základních škol značně rozšiřuje a zaznívají nejrůznější myšlenky počínaje „drzým chováním na rodiče“ a konče v krajním případě „ vraždou“.  Do celé diskuse vstupují jak klienti DÚM se svými dojmy a názory na konkrétní věc, stejně tak jako pedagogové příslušné ZŠ.

Třetí částí je zamyšlení se nad dosavadním životem všech zúčastněných. Vprostřed místnosti je vytvořen kruh symbolizující „pasťák“ a všichni zúčastnění jsou vyzváni k tomu, aby se pokusili najít ve svém životě situaci, o které mají dojem, že by je mohla dovést až za zdi DÚM. Pokud ke konkrétní situaci ve svém dosavadním životě dospějí, a to aniž by ji sdělovali nahlas, jsou pak vyzváni, aby do „pasťáku“ přišli a zkusili ochutnat náznak atmosféry školského zařízení s pevně stanoveným režimem. Po tomto bloku nadchází prostor pro otázky všech zúčastněných.

Pilotní projekt

Abychom si ověřili funkčnost této koncepce, zorganizovali již vice než patnáct takových setkání např. ve spolupráci se Základní školou Letohradská na Praze 7 a Základní školou Chvaly v Horních Počernicích.

Zpětné vazby získané v rámci pilotního projektu

Kontakt

Martin Kadeřábek
kaderabek@dius.cz
+420 224 262 505