Preventivní a volnočasové aktivity

Preventivní aktivity realizované v zařízení by měly vést u umístěných dětí k předcházení a minimalizaci jednotlivých forem rizikového chování, ke zvládnutí zátěžových situací, ke zdravému životnímu stylu, k osobnostnímu rozvoji a k rozvoji sociálních a komunikačních dovedností. V DÚM probíhá prevence primární, sekundární i terciární. Jedná se o soustavu opatření, která mají předcházet výskytu nežádoucích jevů nebo minimalizovat jejich negativní důsledky. V našem zařízení je prevence zaměřena především na projevy různých forem agresivního, závislostního, prekriminálního, sexuálně-rizikového chování, a také na projevy výchovných problémů a symptomů poruch chování. Naším cílem je intenzivní práce pomocí všech dostupných možností a prostředků na změně hodnotové orientace dětí, které již patří mezi ohrožené. Program je založen na aktivizaci dětí a zvyšování míry jejich angažovanosti na vlastním životě. Formy preventivní práce jsou v DÚM pestré a jsou do nich zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci DÚM.

Níže jsou uvedeny některé z mnohých aktivit pořádaných v našem zařízení:

„ÚČKO“ – program, který se koná pravidelně 1x týdně, je vedený etopedy a psychology, zaměřuje se především na aktuální témata komunity, která povětšinou souvisí s preventivně výchovnou péčí. Jedná se o nehodnotící, ale povinný program.

„KONTEJNER“ – terapeutická skupina, která se koná pravidelně 1x týdně, je vedena zkušenými adiktology a její zaměření je tudíž především adiktologické. Jedná se o nehodnotící program, účast na skupině je dobrovolná.

„PASŤÁK“ – projekt, v jehož rámci navštěvujeme s vybranou skupinou chlapců z DÚM třídy druhého stupně běžných základních škol, které o projekt projevily zájem. Žáci ZŠ mají příležitost se svými vrstevníky hovořit o svých životních zkušenostech a důvodech jejich umístění do DÚM. Přínosem pro chlapce z DÚM je skutečnost, že se učí formulovat a dále reprodukovat své pocity a nahlížet na činy, které souvisely s jejich umístěním do DÚM.

Aktivity pod záštitou Policie České republiky a Městské police hlavního města Prahy – v rámci této spolupráce jsou chlapci z DÚM zváni na programy pořádané PČR a MP, které mají především formu workshopů, besed a exkurzí.

Spolupráce s Dětským centrem Paprsek – v rámci této spolupráce se chlapci z DÚM se zapojují do činnosti denního stacionáře, které se zaměřuje na pomoc a péči o klienty s mentálním a kombinovaným postižením.

Aktivity podpořené Nadačním fondem Albert – v rámci grantového řízení je DÚM pravidelně finančně podporován Nadačním fondem. Finance jsou využívány na volnočasové nebo vzdělávací aktivity dětí umístěných v DÚM nebo výchovné skupině při DÚM. Jedná se např. o zájmové činnosti a kroužky nebo různé kvalifikační a rekvalifikační kurzy. Výše zmíněná spoluúčast NF podporuje budování a osvojování zdravějšího životního stylu dětí a jejich vyšší konkurenceschopnost na trhu práce.

Pro více informací o dalších preventivních aktivitách prosím využijte následující odkaz na Preventivní program Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 (DÚM): Odkaz na soubor s preventivní programem

Pro více informací se lze obrátit také na novakova@dius.cz.

V našem zařízení se chlapci účastní kromě preventivních a vzdělávacích akcí také volnočasových aktivit, jako jsou například jednodenní výlety na kole, bruslení, návštěvy kina, vycházky po kulturních památkách či vycházky do přírody a další…